Bitirme Ödevi

BİTİRME ÖDEVİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Bitirme Çalışmalarını yapan öğrencilerin altta verilen formları doldurarak çalışmalarına başlamaları gerekmektedir. Gereken bilgileri Sorumlu Araştırma Görevlilerinden öğrenebilirler.

 LABORATUVAR ÇALIŞMA FORMU
 LABORATUVAR ÇALIŞMA BİTİŞ FORMU

2019-2020 Bitirme Tezleri

İ.T.Ü Maden Fakültesi Bitirme Çalışması Esasları
Bu esaslar Fakültemiz Bölümlerinin özellikleri gözetilerek ''Bitirme Çalışmasının alınması, teslimi ve sınavı hakkındaki Senato Esasları’nın 5.maddesi uyarınca, Fakülte Kurulu'nun 18.03.1998 günlü, 52. toplantısında belirlenmiştir.

  • Fakültemiz Bölümlerinde Bitirme Çalışması konularının dağıtımı Öğrenci danışmanının onayı ile 6. Yarıyılda da yapılabilir.
  • Bitirme Çalışması konuları öğrencinin eğitimi sırasında almış olduğu mesleki derslerde edindiği bilgilerin çoğunu kullanacağı nitelikte olmalıdır. Çok özel konularda Bitirme Çalışması yaptırılmamalıdır.
  • Bitirme Çalışması Bölümlerin özelliklerine göre arazide, işletmelerde, pilot -tesislerde veya laboratuvarlarda yapılabilir.
  • Bir konu dağıtım döneminde bir Öğretim Üyesi en fazla üç öğrencinin Bitirme Çalışmasını yönetmeyi üstlenebilir. Ancak gerektiği hallerde Bölüm Kurulu kararıyla bu sayı arttırılabilir.
  • Bitirme Çalışması aşağıda verilen belgelerdeki sürece göre süresinde Dekanlığa teslim edilir.
  • Bitirme Çalışması Sınavı, Danışman ve Bölüm Kurulu tarafından Bölüme bağlı her Anabilim Dallarından seçilen birer Öğretim Üyesinden oluşan sınav komisyonu tarafından yapılır. Ancak sınav komisyonu üye sayısı üç kişiden az olamaz.
  • Bölüm Kurullarının onayı ile Bölümler arasında Bitirme Çalışması yaptırılabilir.
  • Bu Esaslarda belirtilmeyen konularda ''Bitirme Çalışmasının Alınması, Teslimi ve Sınavı Hakkında Senato Esasları'' uygulanır.
  • Bu Esaslar 18.03.1998 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanır.

  2020-2021 GÜZ Yarıyılı BİTİRME ÖDEVİ BAŞVURULARI

2020-2021 Güz yarıyılında bitirme ödevini yeni alacak öğrenciler Aşağıdaki Bitirme ödevi başvuru formunu doldurmaları gerekir. Doldurulan bu başvuru formu ve Transcriptlerle birlikte RAR(veya Zip) dosyası olarak Bölüm Sekreterliğine ve Eğitimden sorumlu Bölüm başkan yardımcısna iletilmelidir.
2017-2018 Güz dönemi sonraı ders planına dahil olan öğrenciler.için İTÜ öğrenci işleri dekanlığı bir duyuru yayınlamıştır. Öğrencilerin bunu da dikkate alması gerekir..

4901 Tasarım I / 4901E Design I  ve  4902 Tasarım II / 4902E Design II  Derslerine Yazılma Şartları Hakkında
Üniversite Senatosunun 19.03.2020 tarihli, 726 sayılı toplantısında; Üniversitemiz lisans programlarının 7. ve 8. yarıyıllarında bulunan 4901 Tasarım I / 4901E Design I ve 4902 Tasarım II / 4902E Design II derslerine konulan ön şartların uygulanması ile ilgili öğrencilerin talepleri üzerine yapılan incelemede; 1  2.01.2017 tarih ve 646 sayılı Senato Kararı ile Tasarım dersinin iki yarıyıl olarak verilmesi ve 4901 Tasarım I / 4901E Design I dersine konulan ön şartlara ilişkin  15.03.2018 tarih ve  672 sayılı Senato Kararı doğrultusunda,  2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ve sonrası ders planlarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle öğrencilerin mağduriyetlerini önleyebilmek için;
1) Bir defaya mahsus olmak üzere; 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz dönemi sonrası planlarına kayıtlı öğrencilerin ders planlarının 7.yarıyılında bulunan 4901 kodlu Tasarım 1 / 4901E Design I dersine 2020-2021 güz ve bahar yarıyıllarında yazılabilmesi için;
        a) 3.sınıf (en az 70 kredi başarmak) olması,
        b) Tasarım I / Design I dersine 5. ve 6. yarıyıl ön şart olarak konulması gereken dersleri zamanında belirlemeyen veya bildirmeyen program öğrencilerinin ön şart gözetilmeksizin Tasarım I / Design I dersine kayıt olabilmelerinin sağlanması,
2) 2020-2021 güz döneminden itibaren 2017-2018 güz dönemi sonrası planları ilk dört yarıyılında bulunan "ITB ve/veya SNT Seçmeli paket" derslerinin ön şart olarak aranmamasına, ancak bu derslerin mezun olana kadar tamamlanması gerektiğine,
karar verilmiştir.